ARHIVĂ 2016
  Arhiva anunțurilor și evenimentelor


  Anunțul nr. 22 (15-12-2016)

  Anunt concurs post "sofer categoria B"

  Anunțul nr. 21 (04-11-2016)

  Anunt concurs anunt  2 posturi ½ norma fiecare - medic  specialist neurologie, 1 post medic specialist pneumologie si 1 post Sef Sectie ATI I

  Anunțul nr. 20 (21-10-2016)

  Anunt concurs referent RUNOS

  Anunțul nr. 19 (21-10-2016)

  Rezultat concurs referent

  Anunțul nr. 18 (11-10-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 02.11.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 1 post de referent in cadrul Serviciului R.U.N.O.S. – Biroul Resurse Umane
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoană care îndeplinește urmatoarele condiții generale conform Dispozitiei Primarului General nr. 1736 / 03.11.2015:

• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs sunt urmatoarele:

- Diploma de bacalaureat
- Experienta in domeniul Resurse Umane de minim 1 an
- Cunostinte medii de operare in Excel , Word
- Cursuri de calificare in domeniu

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

- 26.10.2016 data limita de depunere a dosarelor
- 02.11.2016 ora 10:00 proba scrisa
- 03.11.2016 ora 10:00 interviu

Candidatii trebuie sa obtina minim 50 puncte la proba scrisa pentru a sustine interviul.

Pentru inscrierea la concurs , candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Informatii la
telefon : 021 319.17.80
 

  Anunțul nr. 17 (14-09-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 11 octombrie ora 13.00 proba scrisa pentru pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 50 posturi asistenti medicali, 19 posturi infirmiere, 4 posturi brancardieri, 1 post kinetoterapeut, 1 post registrator medical, 1 post baiesita, 1 post liftier, 2 posturi informaticieni. Posturile scoase la concurs, sunt pentru sectiile Bloc Operator Neurochirurgie si Anestezie si Terapie Intensiva. Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile de la data publicari anuntului la sediul administratiei spitalului : telefon : 021 319.17.80
 

  Anunțul nr. 16 (20-07-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 03.08.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 1 post temporar de economist in cadrul Serviciului de Achizitii. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului.
Informatii suplimentare la telefon :
021 319.17.80

  Anunțul nr. 15 (13-06-2016)

  Rezultat concurs asistenti, infirmiere si brancardieri

  Anunțul nr. 14 (13-06-2016)

  Rezultat pentru "Concurs post sef serviciu RUNOS"

  Anunțul nr. 13 (18-05-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 20.06.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 1 post de medic specialist gastroenterologie ½ norma. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului. Informatii suplimentare la numarul de telefon: 021 319.17.80

  Anunțul nr. 12 (18-05-2016)

  Anunt "Concurs post sef serviciu RUNOS"

  Anunțul nr. 11 (17-05-2016)

  Anunt "Concurs posturi temporar vacante"

  Anunțul nr. 10 (11-05-2016)

  Anunt "ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE SPALATORIE SI CURATATORIE"

  Anunțul nr. 9 (19-04-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA Organizeaza in data de 29.04.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Financiar Contabil. Bibliografia concursului va fi afisata la avizierul spitalului. Informatii suplimentare la nr. de telefon : 021 319.17.80

  Anunțul nr. 8 (19-04-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA Organizeaza in data de 26-27.04.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 1 post de medic specialist chirurgie generala cu jumatate de norma. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului.
Informatii suplimentare la telefon :
021 319.17.80

  Anunțul nr. 7 (19-04-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA realizeaza in premiera, prima operatie neurochirurgicala cu un pacient constient. detalii...

  Anunțul nr. 6 (07-04-2016)

  Anunt in vederea ocuparii a 2 posturi de medic specialist chirurgie generala.

  Anunțul nr. 5 (05-04-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 19.04.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 1 post medic primar pneumologie .
Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului.
Informatii suplimentare la telefon : 021 319.17.80

  Anunțul nr. 4 (08-03-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 23.03.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic primar chirurgie si a 1 post medic specialist chirurgie .
Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului.
Informatii suplimentare la telefon : 021 319.17.80

  Anunțul nr. 3 (01-03-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 15.03.2016 la ora 13:30 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea, definitivarea pe post a urmatoarelor cadre medicale temporare : 12 posturi asistenti medicali generalisti, 1 post asistent medical farmacie , 3 posturi asistenti medicali laborator, 4 posturi registratori medicali, 8 posturi infirmiere, 3 posturi brancardieri , 1 post economist si 1 post informatician. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului. Informatii suplimentare la telefon : 021 319.17.80

  Anunțul nr. 2 (20-01-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 05.02.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a unui post de economist. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului. Informatii suplimentare la telefon : 021 319.17.80

  Anunțul nr. 1 (05-01-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 14.01.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi si anume:

 - 6 posturi de asistenti medicali
 - 2 posturi brancardier
 - 1 registrator medical.

Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului.
Informatii suplimentare la telefon : 021 319.17.80


Selectati arhiva din anul

2015 - 2017